Ku nopp yaay nax doom ( He who loves Mom will also love her little one)

sculpture in wood, iron, paper fabricsculpture en bois, fer, tissu et papier
2018
103 x 45 x 41 cm
soldvendu